Relevant

Relevant

Best practices Eigenrisicodragers

Op 23 november 2017 organiseren wij de workshop 'best practices Eigenrisicodragerschap'

 

ISO/IEO 27.001: 2013
Zusterorganisatie Claim & Care is per 1 juni 2017 ISO/IEO 27.001: 2013 gecertificeerd voor informatiebeveiliging.
WIA uitkeringen
Het aantal WIA uitkeringen is fors toegenomen.
Reparatie derde WW jaar
De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering.
Pensioenleeftijd naar 68

De pensioenleeftijd  in de Wet op de Loonbelasting, zal per 1 januari 2018 worden verhoogd naar 68 jaar.

Vernieuwing Arbowet
De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening dienen vergroot te worden met inzet van de voorgestelde wijzigingen in de Arbowet. Tevens zal de positie van de bedrijfsarts versterkt worden.
Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen
Op basis van de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voert UWV na 44 weken ziekte een eerstejaars Ziektewet-beoordeling uit. Als we daarbij vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet-uitkering.
Wederom foutief vastgestelde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2015

De Belastingdienst heeft redelijk recent de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas uitgedaan voor het jaar 2015. Bij de berekening van de gehanteerde premielonen over de jaren 2009 tot en met 2013 is gebleken dat hier fouten in zijn gemaakt.  De gehanteerde premielonen blijken niet altijd overeen te komen met de feitelijke premielonen over die jaren conform de ingediende loonaangiftes.

UMG Jaarverslag 2014

UMG Jaarverslag 2014 verschenen en online beschikbaar

Het UMG Jaarbericht 2014 geeft u meer inzicht in ons bedrijf, de ontwikkelingen waar we mee te maken hebben, hoe we daar op inspelen en welke resultaten we boeken.

U kunt het UMG Jaarbericht 2014 hier lezen.

 

Samenvoeging wga-vast en wga-flex uitgesteld!

Informeer voor de mogelijkheden voor uw organisatie.

Op vrijdag 20 februari 2015 heeft Minister Asscher de Tweede Kamer geïnformeerd over een uitstel van de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex. Hiermede heeft hij kenbaar gemaakt dat  de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 met 1 jaar verschoven wordt naar 1 januari 2017. Naar aanleiding van het besluit biedt dit een geweldig kans voor een optimale voorbereiding ten behoeve van deze arbeidsongeschiktheidsrisico’s! Voor het jaar 2016 wordt het dus des te belangrijker om een goede positie in te nemen ten aanzien van WGA-vast en met name Ziektewetrisico’s. De HR Financials Group ondersteunt werkgevers bij het optimaliseren van hun verzuim- en arbeidsongeschiktheidsinzet. Informeer voor de mogelijkheden voor uw organisatie.
Leergang RSBA

LEERGANG tot Register Sociaal
Bedrijfskundig Adviseur (RSBA)
De proffessional die inzetbaarheidsvraagstukken oplost en voorkomt,
waardoor uw schadelast beperkt blijft.


Doel van deelname aan de leergang
U loopt in uw organisatie tegen vraagstukken op het vlak van verzuim, inzetbaarheid en
productiviteit aan, die niet eenvoudig zijn om op te lossen en u mogelijk veel geld kunnen
kosten. U bent op zoek naar een professional die voor u een stevige, adviserende
gesprekspartner is met als specifiek doel:
optimale schadelast- en risico beheersing. In de rol van Sociaal Bedrijfskundig Adviseur zet de
professional kennis op zowel gederagsmatig, sociaal-medisch, financieel als juridisch vlak om
in bedrijfskundig advies bij o.a. aanpassing van processen binnen organisaties rond verzuim en
re-integratie. Om zo verzuim te voorkomen of het bestaande verzuim te verkorten.

Klik hier om direct op de website te komen.

Interessant!

Toezegging risque social en risque professionnel en onderzoek
loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor 2015 heb ik op vragen van mevrouw Schut-Welkzijn (VVD)
toegezegd om de eerdere informatie over het onderscheid tussen risque social en
risque professionnel met uw Kamer te delen en van een appreciatie te voorzien.
Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.
Tevens informeer ik uw Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het
onderzoek naar knelpunten rond de loondoorbetaling bij ziekte en de actualisatie
van financiële effecten in overleg met het CPB.

Datum 7 januari 2015

Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet
Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet

Nieuwsbericht | 21-11-2014

Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de sociale partners. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. Gemeenten en UWV kunnen, in de geest van de wet, in 2015 alvast aan de slag.

Terugblik Voorlichtingsbijeenkomst Modernisering Ziektewet
Op 19 juni organiseerde Actiz, de brancheorganisatie voor de thuiszorg en V&V,  in samenwerking met VGN de brancheorganisatie voor de gehandicaptenzorg een kennisbijeenkomst in het teken van BeZaVa (Modernisering Ziektewet).
Arbeidsvoorwaarden checklist

Donderdag 12 juni hebben we een bijeenkomst gehad rondom het thema pensioen. Hierin stonden wij niet alleen uitgebreid stil bij de ontwikkelingen rondom pensioen maar ook op breder HR gebied nam Menzo de Muinck Keizer de meest recente ontwikkelingen door met de aanwezigen.

Met de volgende checklist heeft u een een handvat om globaal na te gaan in hoeverre uw organisatie up to date is op het gebied van de (aankomende) HR wijzigingen. 

Updatemeeting: pensioenactualiteiten

Op donderdag 12 juni hebben wij een middagbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze middag hebben wij een aantal vertrouwde relaties meegenomen in de meest actuele ontwikkelingen rondom pensioen en de gevolgen van de fiscale kaders die vanaf 1 januari 2015 gaan gelden.

Terugblik seminar 'Toekomst economie en sociale zekerheid'

Donderdag 6 maart vond het seminar 'Toekomst economie en sociale zekerheid' plaats.

Was u hier niet bij aanwezig of wilt u gewoon een kleine toelichting op het thema van deze dag? Voor alle geïnteresseerden heeft onze collega Menzo de Muinck Keizer ter toelichting een kort interview gehouden met de aanwezige sprekers.

Overzicht en wijzingen 2014

Ook in 2014 zullen besparingen op de personele kosten hoog op de agenda staan.

Wij hebben voor u een nieuw overzicht gemaakt van alle wettelijke regelingen die met ingang van 1 januari 2014 van toepassing zijn en een impact kunnen  hebben op uw personele kosten.